Tăng phô điện tử cho bóng đèn huỳnh quang T5/ Ballast điện tử EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz

So sánh